תקנון מועדון "מרכז הביטוח"

תקנון מועדון "מרכז הביטוח"

מהדורה עדכנית 01.02.20

לצורכי נוחיות מנוסח תקנון זה בלשון זכר ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע.

המועדון:

הוקם במטרה בין היתר, להפעיל מועדון צרכנות באמצעותו לתת שירותי צרכנות ורווחה למבוטחיה. 

החברות במועדון:

החברות במועדון היא וולונטרית וכפופה להוראות תקנון זה על התיקונים שיחולו בו מעת לעת.

כחבר המועדון ייחשב מי שביקש להצטרף כחבר למועדון, חתם על טופס הצטרפות ונמצא כי הוא עונה על תנאי הזכאות להצטרף למועדון .

חבר המועדון יהיה זכאי לכך שיונפק לו "מספר חבר", שיקנה הטבות בבתי עסק עימם קשור המעדון בהסכם.

 

הנהלת החברה באישור האסיפה הכללית של החברה רשאית להחליט על שינוי דמי חבר מחברי המועדון, כולם או חלקם ,וכן להחליט על גובה דמי חבר לכל סוג של חברים .

הודעה על שינוי דמי חבר ,תישלח בהודה לחברי המועדון הנוגעים בדבר ,לפחות חודש בטרם ישונה גביית דמי החבר. 

 

הנהלת החברה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית לקבוע תנאי הצטרפות שונים ו/או הטבות שונות לחברי מועדון בהתאם לגוף אליו משתייך חבר המועדון ו/או בהתאם לכל פרמטר אחר אותו תקבע הנהלת החברה.

זכאים להצטרף כחברים למועדון לקוחות מרכז הביטוח ו/או עפ"י החלטת הנהלת החברה .

התקנון הינו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של המבקש להיות חבר מועדון. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות התקנון . הצטרפות למועדון, משמעה קבלת הוראות התקנון.

החברה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להפסיק חברותו של כל חבר שאינו עומד או שיפסיק לעמוד בקריטריונים המקנים זכאות לחברות במועדון ו/או שיבצע פעילות הפוגעת במועדון ו/או באינטרסים של חברי המועדון.

הודעה על ההחלטה תישלח לחבר שחברותו הופסקה ,כאמור.

חבר המעוניין להפסיק חברותו במועדון , יודיע על כך בכתב למועדון ורישומו כחבר יבוטל בתוך חודש עבודה ממועד קבלת ההודעה כמו כן חיוב החשבון יופסק.

ההתקשרות עם ספקים במבצעי מכירה בהנחות לחברי המועדון ופעילויות נוספות בתחום הצרכנות והרווחה.

אחוז ההנחה וכן עצם קיום ההסדר יכולים להשתנות ו/או להתבטל ללא כל הודעה מוקדמת. ההנחות ניתנות על תשלומים שיקליים בלבד! תשלום דמי ביטול עסקה לא יזכו את חבר המועדון בהנחה בחיוב הנהוגה בבית העסק.

שינויים ו/או ביטולים של הסדרי הנחות יעודכנו באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ins2000.co.il 

המועדון פועל לרווחת החברים במטרה להשיג הנחות והטבות , ברם הובהר כי הוא אינו נושא באחריות לטיב מוצר, איכות או השירות. האחריות לכל סוג שירות מוצר ו/או פעילות (כולל הגרלות) היא על הספקים המציעים בלבד ואין למועדון "מרכז הביטוח", נושאי המשרה של המועדון ו/או לגופים אשר לחבריהם ניתנה זכות להצטרף כחברים למועדון , כל אחריות ישירה ו/או עקיפה .

כל רכישה של מוצר ו/או שירות של חבר המועדון במסגרת הסכם הנחות ו/או מבצעים הקשורים למועדון ,הינה באחריותו הבלעדית של חבר המועדון והספק עימו התקשר החבר.

אין כפל מבצעים, הנחות והטבות אלא אם נאמר במפורש אחרת ואין לראות במועדון בגדר ממליץ ו/או מכוון ו/או מציע וכן אין לראות בפרסומים מטעם המועדון של מבצעים או פעילויות בגדר המלצה ו/או הכוונה לדלת החלטה ו/או רכישה .

הסכמה לקבלת דברי פרסומת

חבר המועדון ייחשב למי שמסכים כי מועדון "מרכז הביטוח" ו/או גופים אשר עימם קשור המועדון , יפנו אליו עפ"י החלטת המועדון, בהצעות ובהטבות לחברי המועדון, כולל דברי פרסומת -באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או דואר אלקטרוני ו/או SMS ו/או SKYPE ו/או באפליקציית מובייל של המועדון ו/או ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק.

חבר המועדון שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות כאמור ,יודיע על כך בכתב למועדון ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/הפניות ,כאמור. 

האמור לעיל אינו מתייחס למודעות פרסומיות שאליהן נחשף חבר המועדון באמצעות מערכות פייסבוק ממומן. 

ניתן להפסיק קבלת הודעות אילו באמצעות שינוי ההגדרות בפייסבוק.

האמור לעיל אינו מתייחס להודעות פרסומיות שאליהן נחשף חבר המועדון באמצעות אפליקציית המובייל של המועדון .ניתן להפסיק קבלת הודעות אילו באמצעות הסרת האפליקציה.

מדיניות הפרטיות

חבר המועדון ייחשב כמי שהסכים מרצונו ששמו ופרטיו , וכן כל מידע שיצטבר בחברת האשראי, במועדון ו/או גורמים עימם קשור המועדון בהסכם, בקשר עם חברותו ו/או רכישותיו הקשורות בין היתר להנחות ולמבצעים הנוגעים להסכמים שערך המועדון, יועברו וישמשו את המועדון לקידום פעולותיו, כולל פעולותיו עם גופים אחרים ,באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות .

הסכמה להצעות אישיות 

חבר מועדון "מרכז הביטוח" ייחשב כמי שמסכים ,כי המועדון ו/או מי מטעמו יפנה אליו בהצעות והטבות אישיות וייחודיות , עפ"י מידע שנאסף אודות צרכיי ומאפייני החבר ממאגרים שונים, כולל מרשת האינטרנט .

חבר המועדון שאינו מעוניין לקבל הצעות/ פניות, כאמור ,יודיע על כך בכתב למועדון ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/פניות.

שונות 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון ,כולה או חלקה בכל עת.

ברירת הדין וסמכות שיפוט  

תקנון זה יפורש וייבחן בהתאם לדינים החלים במדינת ישראל . 

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לפעילות המועדון, נתונה לבתי המשפט במחוז ת"א בלבד.